پنجشنبه 11 خرداد 1402   14:10:03

(مهار تورم، رشد تولید)

print

تراث عظیم دینی و فرهنگی نقطه قوت ما برای تولیدات سینمایی است

شاهد رشد کیفی تولیدات سینمای دینی هستیم

  • خلاصه :رئیـس دفتـر تبلیغات اسلامی حـوزه علمیـه قم و نماینـده رهبـر انقـلاب در امـور دانشجویان ایرانــی اروپــا بــا بیــان اینکــه نقطــه قــوت مــا در تولیــد آثــار هنــری و سـینمایی، ظرفیـت پیـام، غنـای فرهنگـی و تـراث عظیـم فرهنگـی اسـت گفـت: میتـوان بـا فیلـم و تصویرگـری نچنـدان پرخـرج، افـراد را تحـت تأثیـر قـرار داد و برخـی از آثـار در جشـنواره همینطـور بـود و حتـی هنـگام مشـاهده اشـک مـن و معاونانـم را نیـز در آورد
به گزارش پایگاه خبری دفتر تبلیغات اسلامی ( تبلیغ نیوز )، حجـت االسلـام والمسـلمین احمـد واعظـی در مراسـم اختتامیـه چهارمیـن جشـنواره فیلـم دینـی اشـراق کـه بـه همـت معاونـت فضـای مجـازی، هنـر و رسـانه دفتـر تبلیغـات اسلـامی در مرکـز همایشهـای غدیر قم برگزار شـد با تشـکر از برگزارکنندگان این جشـنواره و همه شـرکت کنندگان در چهارمین جشـنواره فیلم دینی اشـراق اظهار داشـت: این جشـنواره نمود ظرفیت های نوپدیــد حــوزه تصویرســازی اعــم از مســتند و داســتانی و یــک تابلــو و مجالــی بــرای عرضـه ظرفیت هـای پدیـد آمـده در حـوزه هنـر دینـی اسـت.
وی افــزود: تاریــخ فرهنــگ را بــه لحــاظ کنشــگری فرهنگــی و مولــد بــودن فرهنگــی میتـوان بـه دو برهـه زمانـی تقسـیم کـرد که برهه اول برهه تولید و کنشـگری فرهنگی منهـای کاربسـت تکنولـوژی و مرحلـه دوم مرحلـه کنشـگری و تولیـد فرهنگـی تحـت سـلطه ابـزار و تکنولـوژی اسـت.
رئیـس دفتـر تبلیغـات اسـامی ادامـه داد: در دوره اول، فرهنـگ سـاز و مولـد فرهنگـی َ بــا ارتبــاط زبانــی و تولیــد هنــری و مواجهــه مســتقیم و مصــرف مســتقیم، اثــر عمدتــا فرهنگــی و هنــری، اتفــاق تأثیرگــذاری را صــورت میدهــد.
وی بیان داشت: اگر در گذشته نگاه کنیم، ادبیات، شعر و آفرینشهای هنری، خطابه، ِ بسـت سـخن گفتنهای مسـتقیم آثار میگذارد و حتی آثار مکتوب منهای کاربسـت ابزار و توسـعه، ثرگـذاری خـودش را دارد امـا دوران دوم دورانـی اسـت کـه ابـزار و تکنولـوژی بـه خدمـت در میآیـد و در گـذر زمـان، رو بـه پیشـرفت و نفـش آفرینـی بـوده اسـت.
حجـت االسلـام والمسـلمین واعظـی بـا بیـان اینکـه شـاید بتـوان چهـار پنـج انقـاب تکنولوژیـک را مؤثـر در ایـن واقعـه تحـت سـلطه درآمـدن فرهنـگ توسـط ابـزار قـرار داد گفـت: اولیـن آن همـان مسـأله اختـراع صنعـت چـاپ اسـت و در واقـع یـک ابـزاری برای بسـط و گسـترش تأثیرگـذاری فرهنگـی ایجـاد کـرد.
وی افـزود: انقلـاب بعـدی اختـراع فتوگرافـی میباشـد و یـک انقـاب گرافیـک اتفـاق میافتـد و قابلیـت تصویرسـازی متحـرک، انقلابـی اسـت کـه یـک قـدم بسـیار بزرگـی را بـرای نقـش آفرینـی ابـزار در پـی دارد.
عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی گفــت: انقــلاب بعــدی، انقــلاب در اطلاعــات اسـت و شـروع فرسـتنده هایی مثـل رادیـو و تلویزیـون اسـت کـه ایـن ابـزار مهـم، مسـأله تأثیرگـذاری فرهنگـی را رونـق میبخشـد و حجیـم میکنـد.
وی بیان داشت: مسأله بعدی انقلاب دیجتال است و اینکه چه به لحاظ سخت افزاری و چـه بـه لحـاظ نرم افـزاری، ایـن تکنولوژی دیجیتـال به خدمت تأثیرگذاری فرهنگـی در میآیـد کـه دیگـر شـرایطی را فراهـم میکند که انسـانها یک زیسـت بـوم جدیـدی را کاملا متفاوت با زیسـت بوم متعارفی که داشـته اند را تجربه میکنند.
حجـت االسلـام والمسـلمین واعظـی اضافـه کـرد: ایـن فضایـی کـه تکنولـوژی و ابـزار بـرای نقـش آفرینـی فرهنگـی در اختیـار قـرار میدهـد، هـم وجـوه مثبـت زیـادی دارد و هــم وجــوه خطرنــاک فرهنگــی زیــادی را دارد و مــن آنــرا بــه ســلطه درآوردن ابــزار توســط فرهنــگ و تکنولــوژی تعبیــر میکنــم. یعنــی فضــای فرهنــگ فضــای بســیار مخاطره آمیـزی بدلیـل سـلطه تکنولـوژی و ابـزار شـده و در فضـای فرهنـگ بـا واژگان و اصطلاحاتـی مواجـه هسـتیم کـه همگـی محصـول ایـن امکانـات تکنولـوژی اسـت.
وی بیــان داشــت: تحریــف واقعیــت، اطلاعــات غلــط دادن، بی عدالتــی معرفتــی، دسـتکاری فکـری، جهانی سـازی فرهنگـی در ایـن دوره اتفـاق میافتـد و فرهنگهای اصیــل یکــی پــس از دیگــری مضمحــل در فضــای فرهنگــی جدیــدی میشــوند کــه کانون هــای ثــروت و قــدرت مطالبه گــر آن هســتند.
رئیـس دفتـر تبلیغـات اسلـامی با بیـان اینکه در حـوزه صیانت از فرهنگ اصیـل و بومی و خــودی، شــرایط خطیــری داریــم اظهارداشــت: هــر جامعــه ای کــه بــه اصالتهــای فرهنگـی خـود می اندیشـد، در ایـن موقعیـت و شـرایط مقطـع تاریخـی کـه بـا سـلطه و تکنولـوژی در عرصـه فرهنگـی مواجـه هسـتیم، ایـن خطـر و ایـن شـرایط غیرعـادی آن را تهدیـد میکنـد.
وی گفـت: واقعیتـی را بایـد بپذیریـم و آن ایـن اسـت کـه علیرغـم قدمهایـی کـه در طـی دهه هـای اخیـر در مسـأله تولیدات فرهنگی، تولیـدات تصویری ً هـم بایـد از آن تقدیـر کـرد و بسـیاری در گوشـه گوشـه و هنـر دینـی اتفـاق افتـاده و واقعـا ایـن ممکلـت چـه در حوزه هـای علمیـه و چـه در بیـرون حوزههـای علمیـه کنشـگری فرهنگــی در عرصــه هنــر دینــی دارنــد و علیرغــم همــه ایــن تلاش هــا، بســیار عقــب افتادگی تکنیکی داریم و با تأخر زمانی و ضعف تجربه و نیروی انسـانی روبرو هسـتیم.
 
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
آرشیو
ravabet.omomi@dte.ir
۰۲۵-۳۱۱۵۲۷۲۷ (مدیریت پرتال)
۰۲۵-۳۱۱۵۰۰۰۰ (تماس با ما)
025-31155614
ایران قم میدان شهداء
بيشتر
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

پورتال اطلاع رسانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مجری سایت : شرکت سیگما