نوگرايي و بنيادگرايي در اسلام
ديرزماني است كه پژوهشگران حوزه خاورميانه و جهان اسلام، مباحثات اغلب پرتنشي را كه ميان خود مسلمانان درباب رابطه اسلام و سياست درگرفته، دنبال نموده اند.


استراتژي هاي ساختارشكني
استراتژيهاي ساختارشكني به مطالعه آثار اوليه ژاك دريدا ،فيلسوف برجسته فرانسوي مي پردازد كه براي اولين بار ساختارشكني را در دو حوزه گفتار و پديدار و نيز مطالعه آراي ادموند هوسرل و گراماتولوژي به كار گرفت.


انديشه ورزي هاي سياسي
انديشه ورزي هاي سياسي، برخي آثار مهم والتزر را گردهم آورده و بررسي گسترده اي از انديشه و نگاه او درباره مسائل سياسي معاصر پيش رو نهاده است. مايكل والتزر يكي از مشهورترين نظريه پردازان سياسي جهان است.


معرفت شناسي ديني
از مهمترين مسائلي كه مي‌توان در اين نوع معرفت‌شناسي مطرح كرد، مسألة «‌معرفت لازم و كافي در دين» است. در اين نوشتار، از دو منظر دربارة مسألة مزبور بحث مي‌شود.


اسلام پس از كمونيسم
اديب خالد دريافت هاي خود را از مطالعه اسلام و تاريخ شوروي به كار گرفته تا در تحليلي عميق نشان دهد كه چگونه حضور شوروي جوامع اسلامي را در آسياي ميانه دچار تحول نموده است.


ورود به بخش كتابشناسيبيشتر
 

 
كتب تخصصي كتب پژوهشگاه كتب انگليسي كتب قديمي
         
 
   
   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما