اداره خدمات پژوهشي

گروه برنامه ريزي پژوهشي (واحد طرح و برنامه)

گروه برنامه ريزي و همكاري‌هاي پژوهشي معاونت پژوهش در 20 سال اخير در سه حوزه برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي و راهبردي به انجام وظيفه پرداخته است.

 

اهداف:

 ايجاد اتاق فكر معاونت پژوهش و بررسي مسائلي چون:

1. چشمانداز بيستساله نظام جمهوري اسلامي و دفتر تبليغات اسلامي و اسناد بالادستي.

2. مسائل راهبردي حوزه و دفتر.

3. راههاي خدماترساني پژوهشي به حوزه عظيم خراسان.

4. مسأله تربيت پژوهشگر.

5. اطلاعرساني پژوهشي.

6. برنامهريزي در جهت بهرهوري و صرفهجويي منابع و اعتبارات.

7. جريان سازي ارتباط بين گروههاي پژوهشي و معاونتهاي دفتر.

8. بررسي راههاي ارتباط و تعامل با مراكز پژوهشي داخل و خارج از كشور.

 

حوزه هاي فعاليت :

حوزه‌ي برنامه ريزي:

1. تعيين سياست‌ها و اولويت‌هاي پژوهشي سالانه از طريق تشكيل شوراي پژوهشي، شوراي مديران گروه‌ها و با استناد به سياست‌ها و اولويت‌هاي پژوهشي معاونت پژوهشي دفتر و چشم‌انداز، بيانه مأموريت و برنامه پنج ساله توسعه

2. جمع‌آوري ، طبقه‌بندي ، تدوين و ارسال طرح‌هاي پيشنهادي جهت تصويب نهايي به معاونت پژوهشي دفتر و دفاع از طرح‌هاي پيشنهادي در شوراي عالي پژوهش دفتر

3. دريافت طرح‌هاي مصوب از دفتر و ابلاغ اين طرح‌ها به گروه‌هاي مربوطه جهت معرفي مجريان و استادان ناظر و مدعو.

الف – از سال 1368 تا 1390 حدود 1359 طرح به صورت لايحه ارائه شده كه از اين تعداد 105 طرح به تصويب رسيده است .

ب - از 105 طرح  تصويب شده 15  طرح به پايان رسيده است.

 

4. پيگيري به موقع جذب بودجه و اعتبارات مصوب معاونت پژوهشي و طرح‌ها و توزيع آن، متناسب با روند پيشرفت طرح‌ها.

5. تدوين و اصلاح آيين نامه‌ها و شرح وظايف گروه‌ها و بخش‌ها و مديران گروه‌ها و مسئولان بخش‌ها

6. تلاش در جهت ايجاد و تصويب گروه‌هاي پژوهشي جديد متناسب با نيازهاي پژوهشي.

7. شناسايي مشكلات سازماني پژوهش و ارائه راه حل‌هاي مناسب جهت حل آن‌ها و ارتقاي كيفي طرح‌ها.

8. دريافت و تدوين گزارش‌هاي ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و يك ساله.

9. مشاركت جدي و تعامل با پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

10. تلاش در جهت به روز سازي و كاربردي شدن پژوهش‌هاي دفتر تبليغات اسلامي

11. برنامهريزي و برگزاري جلسات جداگانه معاونت و مديران گروههاي پژوهشي با تعيين جدول زمان بندي كه در هر دوره ارائه مي‌شود.

 12. تلاش در جهت برگزاري منظم جلسات شوراي مديران و اعضاي هيأت علمي و تغيير رويكرد اين جلسات در جهت هدفمندشدن و كاربردي شدن آن‌ها.

13. مطالعات و بررسي در زمينه تدوين آييننامههاي پژوهشي و نيز تهيه شناسههاي مورد نياز فرآيند پژوهش در جهت منظم سازي هرچه بيشتر اين فرايند و انضباط نظام پژوهشي دفتر.

 

حوزه نظارت و ارزيابي:

گروه برنامه‌ريزي پژوهشي در اين حوزه، نظارت دائمي و مستمر بر روند اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي و  نحوه علمكرد بخش‌هاي اجرايي را در دستور كار قرارداده است. نظارت مستقيم اين گروه تنها به ارزيابي شكلي و انجام به موقع مراحل اجرايي مربوط مي‌شود و نظارت و ارزيابي محتوايي طرح‌ها كه امري تخصصي است به عهده گروه‌هاي پژوهشي بوده و از طريق شوراي علمي هر گروه و اساتيد ناظر صورت مي‌پذيرد. مراحل نظارت بر يك پروژه عبارت است از:

1. نظارت بر تكميل طرح اجرايي تحقيق.

2. نظارت بر انجام مراحل اجرايي تحقيق و سمينارها و جلسات دفاع.

3. نظارت بر روند انتشار طرح

4. بررسي،تهيه و آماده‌سازي شناسههاي مورد نياز در جهت نظارت هرچه بيشتر بر فرآيند پژوهش.

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشترکلیه حقوق این سایت در اختیار دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی می باشد


 

 

   
صفحه اصلی | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم (شعبه خراسان رضوي)
مجری سایت : شرکت سیگما