به گزارش شبکه معالم، آیین اختتامیه سومین مدرسه تابستانی کلام امامیه با حضور حضرات آیات اشرفی شاهردوی و سیدان، از استادان برجسته حوزه علمیه مشهد در سالن شیخ طبرسی بیناد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد.

 به گزارش شبکه معالم، آیین اختتامیه سومین مدرسه تابستانی کلام امامیه با حضور حضرات آیات اشرفی شاهردوی و سیدان، از استادان برجسته حوزه علمیه مشهد در سالن شیخ طبرسی بیناد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد.

 به گزارش شبکه معالم، آیین اختتامیه سومین مدرسه تابستانی کلام امامیه با حضور حضرات آیات اشرفی شاهردوی و سیدان، از استادان برجسته حوزه علمیه مشهد در سالن شیخ طبرسی بیناد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد.

 به گزارش شبکه معالم، آیین اختتامیه سومین مدرسه تابستانی کلام امامیه با حضور حضرات آیات اشرفی شاهردوی و سیدان، از استادان برجسته حوزه علمیه مشهد در سالن شیخ طبرسی بیناد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد.

 به گزارش شبکه معالم، آیین اختتامیه سومین مدرسه تابستانی کلام امامیه با حضور حضرات آیات اشرفی شاهردوی و سیدان، از استادان برجسته حوزه علمیه مشهد در سالن شیخ طبرسی بیناد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد.

 به گزارش شبکه معالم، آیین اختتامیه سومین مدرسه تابستانی کلام امامیه با حضور حضرات آیات اشرفی شاهردوی و سیدان، از استادان برجسته حوزه علمیه مشهد در سالن شیخ طبرسی بیناد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد.

 به گزارش شبکه معالم، آیین اختتامیه سومین مدرسه تابستانی کلام امامیه با حضور حضرات آیات اشرفی شاهردوی و سیدان، از استادان برجسته حوزه علمیه مشهد در سالن شیخ طبرسی بیناد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد.

 به گزارش شبکه معالم، آیین اختتامیه سومین مدرسه تابستانی کلام امامیه با حضور حضرات آیات اشرفی شاهردوی و سیدان، از استادان برجسته حوزه علمیه مشهد در سالن شیخ طبرسی بیناد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد.

 به گزارش شبکه معالم، آیین اختتامیه سومین مدرسه تابستانی کلام امامیه با حضور حضرات آیات اشرفی شاهردوی و سیدان، از استادان برجسته حوزه علمیه مشهد در سالن شیخ طبرسی بیناد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد.

 به گزارش شبکه معالم، آیین اختتامیه سومین مدرسه تابستانی کلام امامیه با حضور حضرات آیات اشرفی شاهردوی و سیدان، از استادان برجسته حوزه علمیه مشهد در سالن شیخ طبرسی بیناد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد.
آیین اختتامیه سومین مدرسه تابستانی کلام امامیه برگزار شد آیین اختتامیه سومین مدرسه تابستانی کلام امامیه با حضور حضرات آیات اشرفی شاهردوی و سیدان، از استادان برجسته حوزه علمیه مشهد در سالن شیخ طبرسی بیناد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد.

کلیه حقوق این سایت در اختیار دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی می باشد


 

 

   
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم (شعبه خراسان رضوي)
مجری سایت : شرکت سیگما