درباره پژوهشكده طرح ها و پروژه ها علمي پژوهشي پژوهشگران ارتباط با پژوهشكده

ALI

معرفي ساختار اهداف و وظايف

ALI

پژوهشكده «مهدويت و آينده پژوهي» نهادي است پژوهشي كه رويكرد اصلي آن تحقيق و پژوهش در زمينه «آموزه مهدويت» و ابعاد علمي- پژوهشي آن و توليد دانش و نظر با استفاده از منابع ديني در اين حوزه و «آينده نگاري» است.

اين پژوهشكده براي بسط و گسترش آموزه هاي بنيادين و كاربردي «انديشه مهدويت» و تعميق نگرش‌هاي آينده نگرانه با توجه به «آينده مطلوب»، ضمن نقد و بررسي نظريات معطوف به آينده، عهده دار تبيين اصولي از آينده بر اساس انديشه مهدويت بوده و مي كوشد ابعاد و زواياي مختلف آن را بر اساس رويكرد علمي- پژوهشي توضيح دهد. آموزه مهدويت هم انديشه شناسي است و هم آينده شناسي. در رويكرد انديشه شناسانه، بحث هاي مهم كلامي، روايي، قراني، تاريخي و سياسي مطرح مي شود، اما در رويكرد آينده شناسانه، تلاش در جهت شناخت درست آينده، تغييرات و تحولات فرارو و ارائه يك الگوي جامع به عنوان راهنما از آينده است. از اين رو هرگونه آينده فكري نيازمند آينده شناسي است و‌ آينده شناسي با اتكا بر پيش فرضهايي در خصوص وجود گونه اي ارتباط و توالي ميان رويدادها، نيازمند آينده پژوهي است.

گروه هاي پژوهشي:

گروه مباني مهدويت

گروه فرهنگ مهدويت

گروه آينده پژوهي

   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده مهدويت و آينده پژوهي
مجری سایت : شرکت سیگما