اداره خدمات پژوهشي

گروه برنامه ريزي پژوهشي (واحد طرح و برنامه)

گروه برنامه ريزي و همكاري‌هاي پژوهشي معاونت پژوهش در 20 سال اخير در سه حوزه برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي و راهبردي به انجام وظيفه پرداخته است.

 

اهداف:

 ايجاد اتاق فكر معاونت پژوهش و بررسي مسائلي چون:

1. چشمانداز بيستساله نظام جمهوري اسلامي و دفتر تبليغات اسلامي و اسناد بالادستي.

2. مسائل راهبردي حوزه و دفتر.

3. راههاي خدماترساني پژوهشي به حوزه عظيم خراسان.

4. مسأله تربيت پژوهشگر.

5. اطلاعرساني پژوهشي.

6. برنامهريزي در جهت بهرهوري و صرفهجويي منابع و اعتبارات.

7. جريان سازي ارتباط بين گروههاي پژوهشي و معاونتهاي دفتر.

8. بررسي راههاي ارتباط و تعامل با مراكز پژوهشي داخل و خارج از كشور.

 

حوزه هاي فعاليت :

حوزه‌ي برنامه ريزي:

1. تعيين سياست‌ها و اولويت‌هاي پژوهشي سالانه از طريق تشكيل شوراي پژوهشي، شوراي مديران گروه‌ها و با استناد به سياست‌ها و اولويت‌هاي پژوهشي معاونت پژوهشي دفتر و چشم‌انداز، بيانه مأموريت و برنامه پنج ساله توسعه

2. جمع‌آوري ، طبقه‌بندي ، تدوين و ارسال طرح‌هاي پيشنهادي جهت تصويب نهايي به معاونت پژوهشي دفتر و دفاع از طرح‌هاي پيشنهادي در شوراي عالي پژوهش دفتر

3. دريافت طرح‌هاي مصوب از دفتر و ابلاغ اين طرح‌ها به گروه‌هاي مربوطه جهت معرفي مجريان و استادان ناظر و مدعو.

الف – از سال 1368 تا 1390 حدود 1359 طرح به صورت لايحه ارائه شده كه از اين تعداد 105 طرح به تصويب رسيده است .

ب - از 105 طرح  تصويب شده 15  طرح به پايان رسيده است.

 

4. پيگيري به موقع جذب بودجه و اعتبارات مصوب معاونت پژوهشي و طرح‌ها و توزيع آن، متناسب با روند پيشرفت طرح‌ها.

5. تدوين و اصلاح آيين نامه‌ها و شرح وظايف گروه‌ها و بخش‌ها و مديران گروه‌ها و مسئولان بخش‌ها

6. تلاش در جهت ايجاد و تصويب گروه‌هاي پژوهشي جديد متناسب با نيازهاي پژوهشي.

7. شناسايي مشكلات سازماني پژوهش و ارائه راه حل‌هاي مناسب جهت حل آن‌ها و ارتقاي كيفي طرح‌ها.

8. دريافت و تدوين گزارش‌هاي ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و يك ساله.

9. مشاركت جدي و تعامل با پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

10. تلاش در جهت به روز سازي و كاربردي شدن پژوهش‌هاي دفتر تبليغات اسلامي

11. برنامهريزي و برگزاري جلسات جداگانه معاونت و مديران گروههاي پژوهشي با تعيين جدول زمان بندي كه در هر دوره ارائه مي‌شود.

 12. تلاش در جهت برگزاري منظم جلسات شوراي مديران و اعضاي هيأت علمي و تغيير رويكرد اين جلسات در جهت هدفمندشدن و كاربردي شدن آن‌ها.

13. مطالعات و بررسي در زمينه تدوين آييننامههاي پژوهشي و نيز تهيه شناسههاي مورد نياز فرآيند پژوهش در جهت منظم سازي هرچه بيشتر اين فرايند و انضباط نظام پژوهشي دفتر.

 

حوزه نظارت و ارزيابي:

گروه برنامه‌ريزي پژوهشي در اين حوزه، نظارت دائمي و مستمر بر روند اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي و  نحوه علمكرد بخش‌هاي اجرايي را در دستور كار قرارداده است. نظارت مستقيم اين گروه تنها به ارزيابي شكلي و انجام به موقع مراحل اجرايي مربوط مي‌شود و نظارت و ارزيابي محتوايي طرح‌ها كه امري تخصصي است به عهده گروه‌هاي پژوهشي بوده و از طريق شوراي علمي هر گروه و اساتيد ناظر صورت مي‌پذيرد. مراحل نظارت بر يك پروژه عبارت است از:

1. نظارت بر تكميل طرح اجرايي تحقيق.

2. نظارت بر انجام مراحل اجرايي تحقيق و سمينارها و جلسات دفاع.

3. نظارت بر روند انتشار طرح

4. بررسي،تهيه و آماده‌سازي شناسههاي مورد نياز در جهت نظارت هرچه بيشتر بر فرآيند پژوهش.

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

کلیه حقوق این سایت در اختیار دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی می باشد


 

 

   
صفحه اصلی | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم (شعبه خراسان رضوي)
مجری سایت : شرکت سیگما