12
بديهي و نقش آن در معرفت شناسي
نويسنده: عارفي، عباس
ناشر: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
قطع: شوميز
تعداد صفحات: 512
نوبت و سال انتشار: 1389ش
قيمت: 62000
شابك: 7-468-411-964-978
چكيده:
چكيده : پژوهشي است در مورد ديدگاه‌هاي مختلف و راه‌هاي رسيدن به معرفت شناسي از طريق تجزيه و تحليل بديهيات. نويسنده، در صدد آن است تا اصول معرفت و شالوده هاي دانش را به منظور شناخت چيستي معرفت تبيين نموده و نقشي كه بديهيات تصوري و تصديقي در فرايند تكوين و ارزيابي معرفت دارند را تدوين نمايد.
موضوع: فلسفه
توضيحات:
چكيده : پژوهشي است در مورد ديدگاه‌هاي مختلف و راه‌هاي رسيدن به معرفت شناسي از طريق تجزيه و تحليل بديهيات. نويسنده، در صدد آن است تا اصول معرفت و شالوده هاي دانش را به منظور شناخت چيستي معرفت تبيين نموده و نقشي كه بديهيات تصوري و تصديقي در فرايند تكوين و ارزيابي معرفت دارند را تدوين نمايد. كتاب از ده فصل تشكيل شده است. كه به طور مستقيم و غير مستقيم مربوط به بديهيات است و در آن افزون بر بحث از چيستي بديهي و اثبات مطابقت و صدق آن، به نقشي كه دانش‌هاي بديهي (مانند: فطريات، اوليات، ضروريات و ..) در فرايند بناسازي معرفت دارند نيز پرداخته شده است. بدين ترتيب، در اين كتاب به تفصيل، درباره مبناگرايي بحث شده، سپس ضمن پاسخ به اشكالات ايراد شده بر مبناگرايي، درباره كاركرد بديهي در توجيه معرفت كه قهراً در شاكله مبناگرايي برهاني خواهد بود، نيز بحث شده است. تحليل علم و انواع آن، واژه شناسي و مفهوم شناسي بديهي و نظر، چيستي بديهي و اقسام آن، راز بداهت و صدق بديهيات و سرانجام، تقريرهاي مختلف مبناگرايي و تبيين مبناگروي برهاني، از جمله مباحث مهمي است كه با بهره گيري از نظريات دانشمندان گذشته و معاصر و فيلسوفان و منطق دانان مسلمان و غرب به صورت تطبيقي، در اين كتاب مطرح شده اند. نويسنده، با تقسيم علم مطلق به حضوري و حصولي و تقسيم علم حصولي به تصور و تصديق و تقسيم تصور به تصور مفرد و مركب يا قضيه، به تشريح اقوال مختلف درباره تصور و تصديق و فرق آن با قضيه پرداخته و تصديق را همان گواهي به صدق يا حكم به صدق يا فهم صدق قضيه دانسته و آن را امري بسيط و فراقضيه شمرده است. همچنين علم حصولي را از علم تصوري و تصديقي به بديهي و نظري تقسيم كرده و معتقد است كه علم حضوري فارغ از اين تقسيم ها و ماجراهاست و هيچ گونه واسطه اي بين تصور و تصديق در علم حضوري وجود ندارد و از طرفي ديگر نيز علم حضوري با بديهيات نيز تفاوت دارد. وي ضمن بررسي هويت علم بديهي و چيستي علم نظري، اقسام بديهيات و نسبت بين بديهيات تصوري و تصديقي را برشمرده و به اين نتيجه رسيده است كه تصورات و تصديقات، برخي بديهي و برخي ديگر نظري اند و نظريه فخر رازي درباره بداهت همه تصورات را مورد نقد و ارزيابي قرار مي دهد. نويسنده اسرار بداهت در برخي از تصورات را در وجداني بودن، حسي بودن، اعم و اعرف بودن آنها مي‌داند و سر بداهت در تصديقات را نيز در مستند بودن آنها به علم حضوري و وجداني بودن آنها دانسته است سپس به اثبات علم بديهي با استفاده از برهان ربط و دليل استقرار مي‌پردازد. مؤلف در بحث از چالش صدق در بديهي، به اثبات صدق و مطابقت علوم بديهي پرداخته و وجه صدق قضايا و تصديقات و نيز وجه مطابقت تصورات مفرد را تبيين نموده است. در همين زمينه، چرايي عدم خطا در تصورات؛ و دليل تطابق تصورات با محكيات خود معلوم گرديده است. و نيز وجه صدق وجدانيت و اوليات برخي از چالش‌هايي كه درباره وجه صدق اوليات وجود دارد تشريح شده است. در همين راستا نگارنده، تصديقات بديهي را به بديهيات اوليه و بديهيات ثانويه تقسيم و به اين نكته اشاره نموده است كه مبادي اوليه تصديقات بديهي، وجدانيت و اوليات هستند. با اينكه هيچ گونه ترديد در بداهت و صدق آنها نيست و به قياسي هم مستند نيستند. مكتب مبناگرايي در توجيه معرفت، شرح معناي ام المبادي تصديقات بديهي يا اصل عدم تناقض و نقش آن در فرآيند معرفت، معرفي گونه ها و اقسام مبناگرايي، رابطه بين بديهي و مبناگرايي، پيوند ميان مبناگرايي برهاني پيوندي با بديهي، تقسيم مبناگرايي به تكويني و معرفتي، مبتني بودن تصديقات نظري بر تصديقات بديهي در زمينه تكوين و ارزش معرفتي و سرانجام شرح نقش بديهي در توجيه معرفتي و نحوه كاركرد بديهي در فرايند دسترسي به معرفت صحيح از مباحث پاياني اين كتاب به شمار مي‌رود.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

مطالب مرتبط

تعداد بازديد اين صفحه: 1896
   
   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما