فلسفه چيست ؟ چيستي فلسفه و روش درست تفكر فلسفي را پس از نقد ديدگاه متأخرين در اين باره، براي نخستين بار در جلسه‌اي كه از طرف پژوهشكدة فلسفه و كلام در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، در قم تشكيل شده بود
نويسنده: دكتر سيد يحيي يثربي
ناشر: اميركبير
قطع: رقعي
تعداد صفحات: 257
نوبت و سال انتشار: چاپ اول 1387

توضيحات:
چيستي فلسفه و روش درست تفكر فلسفي را پس از نقد ديدگاه متأخرين در اين باره، براي نخستين بار در جلسه‌اي كه از طرف پژوهشكدة فلسفه و كلام در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، در قم تشكيل شده بود
(تحليلي در:چيستي فلسفه، فلسفه كارآمد، روش درست تفكر، فلسفه و علوم تجربي و.....)
مؤلف در پيشگفتار خود به سه نكتة مهم اشاره مي‌كند: يك ـ براي توجه به اهميت جايگاه و رسالتمان در جهان امروز بايد در نظر داشت كه: 1- در عصري هستيم كه عصر جهاني شدن است 2- جهاني شدن يك پديده يا جريان، به ارادة قدرتهاي مخالف و موافق با آن، بستگي ندارد، بلكه نتيجة انتخاب همگاني انسانهاست 3- .... دو ـ براي حضور مؤثر و فعّال در صحنة رقابت براي جهاني شدن فكر و فرهنگ كارآمد، لازم است: 1-در حوزة دانش و انديشه، پيشرفت لازم را داشته باشيم 2- از يك نظام فلسفي نيرومند، برخوردار شده، طرح‌هاي فراگير سودمند و كارآمد ارائه دهيم 3- حضور فلسفه در صحنة جهاني، يعني حضور انسان خردمند كه شايستة هدايت و رهبري جهان است 4-.... در شمارة سوّم، نويسنده هدف خود از تلاش براي نقد و نظريه پردازي در حوزة فلسفه را چنين معرفي مي‌كند: الف) فلسفه خودمان را اصلاح نموده و به روز و كارآمدش سازيم. ب) با پيوند دادن فلسفه با علم، به چندين نتيجة ارجمند دست يابيم، از جمله: 1- برانداختن شبهة كانت كه در فكر و فرهنگ عصر جديد نقش اساسي دارد. 2- بازگردانيدن فلسفه به جايگاه شايستة خودش، تا همانند گذشته به عنوان «ملكة علوم»، همة رشته هاي علمي را به تلاش‌ انداخته و با دستاورد آنها مدام بر توان و شكوه خود بيافزايد. 3- جدا نكردن الهيات و ايمان از علم و عقل، تا انسانها فرصت نقد اديان باطل را داشته و دين و مكتب حق را بشناسند و زمينة پيدايش يك فرهنگ و انديشة جهاني آماده گردد. اين كتاب داراي دو قسمت است. در قسمت اول آن نويسنده چيستي فلسفه و روش درست تفكر فلسفي را پس از نقد ديدگاه متأخرين در اين باره، براي نخستين بار در جلسه‌اي كه از طرف پژوهشكدة فلسفه و كلام در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، در قم تشكيل شده بود، مطرح نموده است. مطالب ايشان به وسيلة عده‌اي از اساتيد فلسفة حوزة علمّيه قم نقد شد. اين اساتيد عبارت بودند از آقايان امين احمدي، برنجكار، ديبا، ذاكري، شكراللهي و عسكري سليماني. پس از نقد اساتيد ياد شده، اين متن بازنويسي شده و ضمن بحث‌ها، به توضيح و پاسخ مطالب آنان پرداخته شده است. در قسمت دوم كتاب، دكتر يثربي همين بحث را در انجمن فلسفه، مطرح كرده و نقد اساتيد محترم آقايان غفّاري، اكبريان فياضّي، حبيبي و عابدي شاهرودي را عيناً آورده است و بدنبال اين بحث، دو كتاب را در ارتباط با چيستي فلسفه و علم («علم چيست و فلسفه چيست؟» آقاي دكتر سروش و «علم و فلسفه» آقاي دكتر پارسانيا) كه هر دو در سال‌هاي اخير نوشته و بارها نيز چاپ شده‌اند، جهت روشن شدن بيشتر مطلب، مورد نقد و بررسي قرار داده است. به دنبال اين مباحث يك نكتة اضافي دربارة كارآيي فلسفة موجود در ايران و يك پرسش و پاسخ را در ارتباط با چيستي فلسفه مطرح كرده است و سرانجام فصلي در نقد منطق صوري و روش تدريس و بهره‌گيري از آن به بحث‌هاي پيشين ضميمه شده است. نويسنده كتاب در مقدمه‌اش چند هدف بسيار با اهميت را دنبال مي‌كند كه اين اهداف عبارتند از بررسي: الف) جبران ضعف و كاستي معرفت فلسفي در شرق و غرب: 1- مشكلات فلسفه و تفكر فلسفي در قرون وسطاي غرب 2- مشكلات فلسفه و تفكر در جهان اسلام. ب) رفع اشكال بنيادي كانت در قسمت اوّل كتاب، به تعريف فلسفه و ويژگي‌هاي سه گانه آن پرداخته مي‌شود: ويژگي نخست (فهم فراگير جهان)، ويژگي دوّم (فهم بر پاية قواي ادراكي بشر) و ويژگي سوّم (استناد به واقعيت عيني). مبحث بعدي تعريف فلاسفة اسلام از فلسفه را به بحث مي‌نشيند و در ادامه تعريف فلسفه در غرب بررسي مي‌شود. آخرين بحثي كه در پايان قسمت اوّل مورد كاوش قرار مي‌گيرد، نقد و ارزيابي فلسفة اسلامي است. ذيل اين مسأله، رابطة دين و فلسفه، بررسي تعريف‌هاي فلسفه در جهان اسلام و روش و ابزار كار آن مطرح مي‌شوند. مؤلف بر آن است كه براي كاميابي در قلمرو تحقيقات و تأملات فلسفي، علاوه بر هوش و استعداد لازم، پرورش مناسب، شكيبايي، وارستگي و دانش دوستي، ده‌ها نكتة روشي و ابزاري دقيق را نير بايد با دقت رعايت كرد. سپس به نمونه‌هايي از اين نكته‌ها اشاره مي‌كند: 1- تكيه بر معرفت شناسي كارآمد 2- بازگشت به حسّ و تجربه 3- پيوند فلسفه با علوم تجربي. قسمت دوم به گزارش نقدها و نظرهايي مي‌‍‌پردازد كه از سوي ساير اساتيد اين فن دربارة كتاب حاضر مطرح شده است. بخش اول، آراء مؤلف را در زمينة تعريف فلسفه و روش درست تفكر فلسفي در بر مي‌گيرد. بخش دوم به اظهار نظر ناقدان اين بحث تعّلق مي‌گيرد. در اين بحث ابتدا نقدهاي دكتر حسين غفاّري بر مباحث مؤّلف آورده مي‌شود. سپس دو كتاب « علم چيست، فلسفه چيست؟» و «علم و فلسفه» از سوي دكتر يثربي مورد نقد و ارزيابي قرار مي‌گيرند. در پايان، منطق صوري مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد. اين نقد حول دو محور «منطق و تجربه» و «عبور از حّد» صورت مي‌گيرد. لازم به ذكر است كتاب حاضر از آن جهت كه با رويكردي كاملاً انتقادي و تخصصّي به فلسفة اسلامي مي‌نگرد، براي نوآموزان و مبتديان رشتة فلسفه مناسب نمي‌باشد لذا مخاطب آن افرادي هستند كه حداقل بدايه الحكمه، نهايه الحكمه و چند كتاب فلسفي ديگر را از نظر گذرانده باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

مطالب مرتبط

تعداد بازديد اين صفحه: 1816
   
   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما