فقه
يكشنبه 8 شهريور 1394 نظریه ضرورت در فقه اسلامی
نويسنده: وهبه زحیلی
مترجم: صابری، حسین (مترجم)
ناشر: موسسه بوستان کتاب قم
چكيده:
اسلام، آیین زندگی و مطابق با نیازهای فرد و اجتماع و شایستۀ اجرا در هر زمان و مکانی است. این دین جاودانه به هیچ روی، بن بست ندارد و فرد مسلمان را در همۀ مراحل در مسیر تکامل راهنمایی می‌کند. این ویژگی مهم اسلام به سبب قوانین ثابت و نیز متغیری است که متناسب با شرایط و اقتضائات زمان و مکان تشریع شده است. این نوشتار بر آن است تا در هشت فصل مفهوم و مصداق ضرروت و کاربردهای احکام و مقررات اضطراری در اسلام را مطرح وبررسی نماید. فصل نخست این کتاب به بررسی زیربنای اصل حرمت و اباحه پرداخته و در فصل دوم انواع مصلحت و تفاوت میان مصلحت و ضرورت مشخص شده است. فصل سوم ادلۀ مشروعیت اصل ضرورت را مطرح و بررسی کرده است. و در فصل چهارم مفهوم، ضوابط و شروط ضرروت مشخص شده است. در فصل پنجم موارد و مصادیق ضرورت در چهارده مورد بیان شده و در فصل ششم قواعد ضرورت و موارد اجرای آن‌ها در امور زندگی مشخص شده است. فصل هفتم به احکام ضرورت پرداخته و در فصل هشتم ضرورت در قوانین وضعی بررسی شده و با قوانین فقهی مقایسه شده است.

 
امتیاز دهی
 
 


کلیه حقوق این سایت در اختیار دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی می باشد


 

 

   
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم (شعبه خراسان رضوي)
مجری سایت : شرکت سیگما