پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
بسم الله الرحمن الرحيم
 
آشنايي با پژوهشكده علوم وانديشه سياسي
تاريخچه:
پژوهشكده علوم و انديشه سياسي در سال 1373 به منظور تحقيق و پژوهش در زمينه انديشه سياسي اسلام كار خود را آغاز كرد و در طول سال هاي گذشته با استفاده از تجارب و توان علمي انديشمندان حوزه و دانشگاه، گام هاي موثر و مفيدي را در احيا و بازسازي دانش سياسي اسلام برداشت و در حال حاضر با تلاش در جهت پاسخ گويي به پرسش ها و معضلات فكري مربوط به حوزه ي پژوهشي خود و فراهم ساختن زمينه هاي لازم براي باز توليد فرهنگ سياسي ـ ديني و ارائه دانش سياسي مبتني بر منابع اسلامي، هويت شناسي و هويت سازي در زمينه هاي فلسفه سياسي، فقه سياسي و علوم سياسي، سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران و بيانيه ماموريت دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي را مبناي كار خود قرار داده و براساس آن، اهداف، وظايف، سياست ها و برنامه هاي خود را تدوين كرده است.
در ادامه به صورت مختصر با اهداف، وظايف ها، سياست ها و نيز كارنامه اين پژوهشكده آشنا مي شويد.
اهم اهداف:
1.        تبيين دانش سياسي اسلام؛
2.        دست يابي به دانش سياسي؛
3.        تبيين نظام سياسي اسلام از طريق توانمندسازي و توسعه انديشه سياسي اسلام؛
4.        نقد و بررسي تراث سياسي اسلامي؛
5.        مقايسه، نقد و بررسي مكاتب سياسي رقيب؛
6.    پاسخ گويي به پرسش هاي اساسي و مشكلات فكري ـ سياسي در عرصه فرهنگ ديني و مباني فكري نظام اسلامي.
 
برخي از سياست ها:
1.      تاكيد بر مباني اصيل اسلامي و پرهيز از التقاط و تحجر؛
 
2. توجه به حيات سياسي انسان معاصر؛
3. توجه به مسايل جديد و مقتضيات دين و دين داري در عرصه هاي اجتماعي و سياسي؛
4. حضور فعال در فرآيند مباحث دانش سياسي اسلام در جامعه اسلامي ايران؛
5. حركت در جهت تخصصي كردن گروه ها و حوزه هاي پژوهشي؛
6. اولويت دادن به فعاليت هاي گروهي و هم انديشي در حوزه دانش سياسي.
 
گروه هاي پژوهشي پژوهشكده
در حال حاضر در اين پژوهشكده، سه گروه پژوهشي فعال وجود دارد كه عبارتند از:
1.        گروه علوم سياسي؛
2.        گروه فلسفه سياسي؛
3.        گروه فقه سياسي.
 
قلمرو پژوهشي گروه علوم سياسي
جامعه شناسي سياسي، روان شناسي سياسي، روابط بين الملل، مطالعات منطقه اي، جغرافياي سياسي و ژئوپلتيك، تاريخ سياسي، انسان شناسي سياسي، اقتصاد سياسي، سياست گذاري عمومي، جهان اسلام و مباحث درجه دوم.
 
قلمرو پژوهشي گروه فقه سياسي
فلسفه فقه سياسي (توصيفي و تجويزي)، جامعه شناسي فقه سياسي، تاريخ فقه سياسي، آسيب شناسي و نقد فقه سياسي، مطالعات تطبيقي، مسايل و مباحث فقه سياسي. مباحث مربوط به تفسير سياسي نيز تا تبديل به يك گروه مستقل در اين گروه پيگيري مي شود..
 
قلمرو پژوهشي گروه فلسفه سياسي
فلسفه سياسي، كلام سياسي، عرفان سياسي، اخلاق سياسي، انسان شناسي سياسي، روش شناسي و معرفت شناسي سياسي.
آثار منتشر شده
الف) آثار منتشر شده توسط موسسه بوستان كتاب
1. ميزان الملوك و الطوايف و صراط المستقيم في سلوك الخلائف، سيد جعفر دارابي كشفي، كوشش: عبد الوهاب فراتي 1375.
2.انديشه سياسي سيد جعفر كشفي، عبد الوهاب فراتي،
1378.
3. زبان سياسي اسلام، برنارد لوئيس، ترجمه غلامرضا بهروز لك، 1378.
4. انديشه سياسي محقق اردبيلي، علي خالقي، 1379.
5. مفهوم آزادي از ديدگاه مسلمانان، فرانس روزنتال، ترجمه منصور
ميراحمدي، 1379.
6. انديشه سياسي اخوان الصفا، علي فريدوني، 1380.
7. انديشه سياسي خواجه نصير الدين طوسي، مرتضي يوسفي راد، 1380.
8. انديشه سياسي شيخ طوسي، سيد محمدرضا موسويان، 1380.
9. انديشه سياسي فارابي، محسن مهاجرنيا، 1380.
10. انديشه سياسي فيض كاشاني، علي خالقي، 1380.
11. انديشه سياسي محقق حلّي، روح اللّه شريعتي، 1380.
12. انديشه سياسي محقق سبزواري، نجف لك زايي، 1380.
13. انديشه سياسي محقق كركي، سيد محمدعلي حسيني زاد 1380.
14. انديشه سياسي مسكويه، محسن مهاجرنيا، 1380.
15. آزادي در فلسفه سياسي اسلام، منصور ميراحمدي، 1381.
16. انديشه سياسي آيه الله مطهري، به كوشش: نجف لك زايي و ديگران، 1381.
17. انديشه سياسي صدر المتالهين، نجف لك زايي، 1381.
18. انديشه سياسي علامه مجلسي، ابوالفضل سلطان
محمدي، 1381.
19. تحفه الملوك: گفتارهايي درباره حكمت سياسي، جعفر دارابي كشفي، به كوشش: عبدالوهاب فراتي، 1381.
20. حقوق و وظايف غيرمسلمان در جامعه اسلامي، روح الله شريعتي، 1381.
21. روضه الانوار عباسي: مباني انديشه سياسي و آيين مملكتداري، محقق سبزواري، به كوشش: نجف لك زايي، 1381.
22. آزادي در فقه و حدود آن، محمدحسن قدردان قراملكي، 1382.
23. انديشه سياسي ابوالحسن عامري، علي فريدوني، 1382.
24. انديشه سياسي جمال الدين محمد خوانساري، ابوالفضل سلطان محمدي، 1382.
25. انديشه سياسي شهيد ثاني، سيد محمدرضا موسويان، 1382.
26. مباني تحزب در انديشه سياسي اسلام، سيد عبدالقيوم سجادي، 1382.
27. چيستي فلسفه سياسي در حوزه تمدن اسلامي، محمد پزشكي، 1383.
28. درآمدي بر اسلام و جهاني شدن، سيد عبدالقيوم سجادي، 1383.
29. ساختار منطقي انديشه سياسي اسلام، حسن عباس حسن، ترجمه مصطفي فضائلي، 1383.
 
30. جايگاه سياسي عالم ديني در دو مكتب اخباري و اصولي، سيد محسن آل غفور، 1384.
31. انديشه سياسي در گفتمان علوي، جمعي از نويسندگان، 1384.
32. مسئله شناسي مطالعات سياسي اسلامي، سيد صادق حقيقت، 1384.
33. دوام انديشه سياسي در ايران، سيد محمد ناصر تقوي، 1384.
34. انديشه سياسي فاضل مقداد، سيد محمدرضا موسويان، 1384.
35. انديشه سياسي ملااحمد نراقي، سيد سجاد ايزدهي، 1384.
36. انديشه سياسي صاحب جواهر، سيد سجاد ايزدهي، 1384.
37. انديشه سياسي علامه محمد تقي جعفري، مرتضي يوسفي راد، 1385.
38. انديشه سياسي نعمت الله جزايري، محمداكرم عارفي، 1385.
39. وجوه سياسي فلسفه شيخ اشراق، رجبعلي اسفنديار، 1385.
40. انديشه سياسي قطب الدين شيرازي، مرتضي يوسفي راد، 1386.
41. انديشه سياسي شهيد مدرس، رضا عيسي نيا، 1386.
42. انديشه سياسي ابوالحسن مسعودي، مرتضي يوسفي راد، 1386.
43. انديشه سياسي علامه وحيد بهبهاني، ابوالفضل سلطان محمدي، 1386.
44. انديشه سياسي ملامحمد مهدي نراقي، محمد اكرم عارفي، 1386.
45. انديشه سياسي ابن ادريس حلي، علي خالقي، 1386.
46. انديشه سياسي ميرزاي قمي، سيد رضا مهدي نژاد، 1386.
47. انديشه سياسي متفكران مسلمان (دفتر اول)، جمعي از محققان، 1386.
48. انديشه سياسي آيه الله ميرزا محمد حسين نائيني، عباس حيدري بهنوئيه، 1386.
49. انديشه سياسي آيه الله خوئي، محمد اكرم عارفي، 1386.
50. انديشه سياسي طبرسي، محمداكرم عارفي، 1387.
51. انديشه سياسي علامه شيخ يوسف بحراني، روح الله شريعتي، 1387.
52. انديشه سياسي شرف الدين، به كوشش محمد پزشكي، 1387.
53. انديشه سياسي جلال الدين دواني، مرتضي يوسفي راد، 1387.
54. انديشه سياسي سيد مرتضي، محمود شفيعي، 1388.
55. انديشه سياسي آيت الله سيد محمد كاظم يزدي، روح الله شريعتي، 1388.
56. انديشه سياسي فخر المحققين، سيد محمدرضا موسويان، 1388.
57. انديشه سياسي ابوريحان بيروني، غلامحسين مقيمي، 1388.
58. انديشه سياسي شيخ مفيد و ابو الصلاح حلبي، علي خالقي، 1388.
59. انديشه سياسي شيخ عبد الكريم زنجاني، يوسف خان محمدي، 1388.
60. انديشه سياسي علي نقي كمره اي و فاضل هندي، علي خالقي، 1388.
61.انديشه سياسي سيدمحسن طباطبايي(حكيم)سيدمحمدرضا موسويان،1389
 
 
ب) آثار منتشر شده توسط انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
1. مردم سالاري ديني، مسعود پورفرد، 1384.
2. مباني، اصول و اهداف سياست خارجي دولت اسلامي، سيد صادق حقيقت، 1385.
3. چالش سياست ديني و نظم سلطاني، نجف لك زايي، 1385.
4. بررسي تطبيقي نظريه هاي ولايت فقيه، شريفلك زايي، 1385.
5. جامعه گرايان و نقد ليبراليسم، ترجمه جمعي از مترجمان، 1385.
6. سيره سياسي پيامبر اعظم(ص)، جمعي از محققان، 1386.
7. مناسبات اخلاق و سياست در انديشه اسلامي، نجمه كيخا، 1386.
8. امكان فلسفه سياسي اسلام، به اهتمام مرتضي يوسفي راد، 1386.
9. روش شناسي دانش سياسي در تمدن اسلامي، به كوشش
داود فيرحي، 1387.
10. صورت بندي مطالعات زنن در جهان اسلام، محمد پزشكي، 1387.
11. سكولاريسم اسلامي (نقدي بر ديدگاه روشنفكران مسلمان)، منصور ميراحمدي، 1387.
12. قواعد فقه سياسي،روح الله شريعتي، 1387.
13. نظارت بر قدرت در فقه سياسي، سيد سجاد ايزدهي، 1387.
14. مفهوم شناسي فلسفه سياسي مشاء، مرتضي يوسفي راد، 1387.
15. سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه (چكيده نشست ها و مقاله ها)، به اهتمام شريف لك زايي، 1387.
16. سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه (دفتر اول: نشست ها و گفتگوها)، به اهتمام شريف لك زايي، 1387.
17. مناسبات قدرت و قانون در ايران معاصر، عصمت كيخا، 1388.
18. درآمدي بر الزامات تحول در حوزه علميه «روحانيت، تهديدها و فرصت ها»، رضا عيسي نيا، 1388.
19. جامعه شناسي فلسفه سياسي، محسن رضواني، 1388.
20. سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه (مجموعه مقالات) جلد 1، به اهتمام شريف لك زايي، 1388.
21. آزادي و دانش، شريف لك زايي، 1389.
22. مباني انديشه سياسي در آيات مكي، عبد القادر حامد تيجاني، ترجمه و تعليق مهران اسماعيلي و مشتاق الحلو، 1389.
23. مقدمه ي بر حكمت سياسي متعاليه، ابوالحسن حسني، 1389.
24. جمهوري اسلامي ايران و مسئله هويت ملي، عليرضا زهيري،1389
25. ولايت و رهبري در اسلام، سيدحسن طاهري خرم آبادي،1389
26.درس گفتارهاي فقه سياسي،منصور ميراحمدي و ديگران،1389
27.درسنامه سيره سياسي نبوي(مباني،حكومت و رفتارسياسي)،عبدالوهاب فراتي،1389
28.روحانيت و انقلاب اسلامي(دفتراول مجموعه نشست ها و گفتگوها)به اهتمام سيدجوادميرخليلي،1389
29.روحانيت و انقلاب اسلامي(جلد اول مجموعه مقالات) به اهتمام عبدالوهاب فراتي،1389
30.چكيده نشست ها و مقالات و گفتگوهاي روحانيت و انقلاب اسلامي،به اهتمام پرويز كاظمي،1389
31.روحانيت و تجدد؛باتاكيدبرجريانهاي فكري سياسي حوزه علميه قم،عبدالوهاب فراتي،1389
32. چكيده آثار پژوهشكده علوم و انديشه سياسي،به كوشش رجبعلي اسفنديار،1389
آثار منتشر شده به زبان هاي ديگر: 19 اثر
آثار در دست انتشار: 7 اثر
طرح هاي در دست اجرا: 83 عنوان
نشست هاي علمي برگزار شده: 121 نشست علمي
نقد كتاب و مقالات: 20 اثر
آثار برگزيده: 41 مورد
تعداد موافقت نامه ها و همكاري هاي علمي: 19 مورد
تعداد همايش هاي برگزار شده: 7 مورد
رئيس پژوهشكده: دكتر نجف لك زايي
مدير امور پژوهشي : رجبعلي اسفنديار
مدير گروه فقه سياسي: دكتر منصور ميراحمدي
مدير گروه فلسفه سياسي: احمدرضا يزداني مقدم
مدير گروه علوم سياسي: دكتر عبدالوهاب فراتي
 
 
 
آدرس: قم ـ ابتداي خيابان معلم ـ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي ـ پژوهشكده علوم و انديشه سياسي.
ايميل: cpt@isca.ac.ir
سايت: www.cpt.isca.ac.ir
تلفن: 7831729 - 0251
فاكس: 7744153 - 0251
 
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

تعداد بازديد اين صفحه: 3589
   
   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما