معرفي اداره كل آموزش

۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵: دوره تأسيس و پويايي

رويكردها و سياست‌ها
- گسترش نگاه حوزويان به علوم انساني
- جبران كاستي آموزشي حوزه در مهارت‌هاي زباني پايه
- توجه به آموزش‌هاي كوتاه‌مدت ضروري حوزه
- به روز رساني اطلاعات علمي و اجتماعي حوزويان و طرح موضوعات كاربردي


ساختار تشكيلاتي
-
مسئول واحد آموزش
- دفتر آموزش
- بخش ارتباط با مدارس
- بخش زبان انگليسي
- بخش زبان عربي
- ديدارهاي علمي


برنامه‌هاي آموزشي
- آموزش زبان انگليسي (دوره)
- آموزش مكالمه عربي (دوره)
- آموزش فلسفه (دوره)
- اقتصاد (تكدرس)
- نويسندگي (تكدرس)
- رجال (تكدرس)
- علوم قرآني (تكدرس)
- روش تحقيق (تكدرس)

 

۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳: دوره رشد و گسترش

رويكردها و سياست‌ها
- تقويت عنصر برنامه‌ريزي و كارشناسي با تصميم سازي مشاركتي
- گسترش برنامه‌ها و روشهاي آموزشي در قالب‌هاي: مشاوره، نشريات آموزشي ـ ترويجي، نشست‌هاي علمي و آموزشي
- تنوع‌بخشي و توسعه آموزش‌هاي بلندمدت و نيمه‌تخصصي
- توجه به نيازهاي آموزشي متنوع و تركيبي حوزه
- بهينه سازي فرايند تبليغات و اطلاع رساني
‎‎
- طراحي و مناسب‌سازي تدريجي ساختار تشكيلاتي آموزشي همگن و نيمه متمركز جهت برنامه‌ريزي و اجراي آموزشي
- طراحي نظام جامع آموزشي مشتمل بر مباني، اهداف و سياست‌ها، مقاطع و رشته‌هاي آموزشي
- طراحي و تدوين آئين‌نامه آموزشي و شناسه‌هاي مختلف مرتبط
- آغاز ارزيابي كارشناسانه و مؤثر اساتيد


ساختار تشكيلاتي
- معاون آموزشي
- دفتر معاونت
- انجمن فلسفه و دين‌پژوهي

- انجمن عربي معاصر (منتدي اللغة العربية)
- انجمن زبان انگليسي
- انجمن ادب و هنر حوزه
- مجمع فقه و مباني اجتهاد
- گروه علوم قرآن و حديث
- گروه اقتصاد و علوم اجتماعي
- گروه آموزش‌هاي عمومي
- اداره آموزش
- آموزش غيرمتمركز (ارتباط با مدارس)
- واحد طرح و برنامه
- ستاد ديدارهاي علمي
- سمعي بصري
- واحد خواهران
- مركز مشاوره حوزه


برنامه‌هاي آموزشي
- تكدرس‌هاي عمومي در مدارس علميه
- تكدرس هاي تخصصي در محيط دفتر
- دوره مقدماتي عربي معاصر
- دوره عمومي عربي معاصر
- دوره پيشرفته عربي معاصر
- دوره تخصصي عربي معاصر / گرايش ترجمه و درك متون
- دوره مقدماتي زبان انگليسي
- دوره عمومي زبان انگليسي
- دوره پيشرفته زبان انگليسي
- دوره عمومي جامع فرهنگ و علوم اسلامي
- دوره عمومي مباني فقه اسلامي
- دوره عمومي سينما
- دوره عمومي داستان‌نويسي
- دوره عمومي خوشنويسي
- دوره نيمه تخصصي فلسفه
- دوره نيمه تخصصي كلام و دين‌پژوهي
- دوره نيمه تخصصي تاريخ اسلام
- دوره نيمه تخصصي علوم و معارف قرآن
- دوره نيمه تخصصي علوم و معارف حديث

 

۱۳۸۴ به بعد: دوره انسجام و تحول(جنبش علمي حوزه)

 

رويكردها و سياست‌ها
- برنامه‌ريزي استراتژيك دربردارنده پنج عرصه راهبردي با نام جبنش علمي حوزه
- تثبيت و رسميت‌ ساختار تشكيلاتي و گروههاي آموزشي مبتني برطبقه‌بندي علوم اسلامي و انساني
- توسعه ظرفيت انساني حوزه علميه در قلمرو تحقيقات ژرف‌نگر و تبليغات نوآمد اسلامي
- تقويت رويكردهاي نظام‌مند، مقايسه‌اي، بين‌رشته‌اي و معطوف به نيازها، در آموزش‌هاي حوزوي
- تربيت نيروهاي ورزيده و نوپرداز براي رسالت‌هاي علمي‌ـ‌ پژوهشي و فرهنگي‌ـ تبليغي، از ميان دانش‌پژوهان رشته‌هاي تخصصي حوزه
- توسعه تجربه‌هاي پژوهشي و تبليغي طلاب جوان حوزه و هدايت آنها به سوي افق‌هاي نوين علمي و نيازهاي اجتماعي
- ايجاد شبكه همگرايي و همكاري ميان استعدادهاي جوان پژوهشي و تبليغي حوزه.
- ايجاد فرصت عيني براي ارائه توانمندي‌هاي اعضاي حلقه‌هاي علمي و تبليغي و دانش‌پژوهان دوره‌هاي آموزشي
- ارتقاء جريان آموزشي دفتر تبليغات به آستانه توليد علمي و فرهنگي
- هدايت توليدات علمي و فرهنگي استعدادهاي جوان حوزه به سوي افق‌هاي نوين و مورد نياز در مطالعات اسلامي
- توسعه گفتمان تحول و نوآوري در فضاي حوزه علميه به ويژه طلاب و فضلاي جوان
- جهت‌دهي فعاليت‌هاي علمي و آموزشي حوزه به سوي ساحت‌هاي كاربردي و نوآمد
- توسعه گفتمان تحول در حوزه و تبيين مباني و اقتضائات آن در عرصه‌هاي آموزشي
- فراگيرسازي فرهنگ آزادانديشي و نظريه‌پردازي ميان اساتيد و طلاب حوزه
- گشايش افق‌هاي نوين در فراگيري دانش‌ها و مهارت‌هاي تحقيق و تبليغ ديني
- نوسازي روشها، تجهيزات، مواد و فناوري‌هاي يادگيري
- تأمين اطلاعات و شبكه‌هاي مديريت و پردازش لازم در مسير برنامه‌ريزي و اجراي موفق و برتر آموزش‌ها
- اتوماسيون و كاهش هزينه وقت، منابع انساني و مادي، در فرآيند مديريت آموزشي
- تكيه بر هويت حوزوي فعاليت‌هاي آموزشي به جاي تأكيد بر هويت سازماني و بخشي
- زمينه سازي واستقرارنظام تصميم گيري گروهي،مشاركتي وكارآمدازطريق راه اندازي كميته هاي پنج گانه اتاق فكر
- افزايش تعددوتنوع دوره‌هاي آموزشي براي پاسخگويي به نيازهاي آموزشي حوزه
- اتخاذ تدابير ويژه براي تبليغات و اطلاع‌رساني وسيع، متنوع و مؤثر و متناسب با حساسيت‌هاي حوزه
- استانداردسازي و ايجاد انسجام در برنامه‌هاي آموزشي در زمينه هاي: اصول و اهداف بيانيه مأموريت، محتوا و مقاطع و مقررات آموزشي، شرايط پذيرش و رويه‌هاي اجرايي و اطلاع‌رساني
- كارآمدسازي دوره‌هاي آموزشي بر اساس نيازها و واقعيات و الزامات بيانيه مأموريت (تربيت محقق و مبلغ)
- ارتقاي جدي كيفيت مراحل مختلف طراحي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي
- افزايش قابل توجه اعتماد و جاذبه در دوره‌هاي آموزشي براي مخاطبان
- زمينه‌سازي براي كسب جايگاه شايسته در نظام آموزشي حوزه و مراتب علمي كشور
- اصلاح مسير آموزشي بر اساس اهداف و مقررات ازطريق:
تغيير رويكرد موضوعيت و درون نگري دوره‌هاي آموزشي به اهداف بيرون از دوره‌هاي آموزشي
تمركز دوره‌هاي آموزشي بر دو هدف: تأمين آموزش‌هاي مورد نياز براي توليد انديشه ديني و آموزش‌هاي معطوف به تبليغ ديني
انحصار برنامه‌هاي آموزشي به طلاب بالاتر از سطح يك حوزه، براي تحقق اهداف دوره‌هاي آموزشي (آموزش معطوف به تبليغ يا توليد انديشه ديني)
برگزاري تمام آموزش‌ها، حتي آموزش‌هاي زبان انگليسي به صورت كاملاً رايگان
- ارتقاي جدي سطح تحصيلي و علمي پذيرفته‌شدگان دوره‌ها

برنامه‌ها و فعاليت ها

الف) دوره هاي آموزشي
- دوره عالي علوم و معارف قرآن
- دوره عالي علوم و معارف حديث
- دوره عالي فلسفه اسلامي
- دوره عالي كلام اسلامي
- دوره عالي فقه مقارن
- دوره عالي تاريخ اسلام
- دوره عالي تبليغ و ارتباطات اسلامي، گرايش‌ خطابه و مناظره
- دوره عالي فرهنگ و تربيت اسلامي، گرايش تربيت مربي
- دوره عالي تبليغ و ارتباطات اسلامي، گرايش‌ فرهنگ و رسانه
- دوره عالي مديريت وبرنامه ريزي فرهنگي
- دوره عالي زبان و ارتباطات اسلامي، گرايش عربي معاصر
- دوره عالي زبان و ارتباطات اسلامي، گرايش انگليسي
- دوره عمومي زبان انگليسي
- دوره رسانه‌هاي تصويري
- دوره ادبيات داستاني
- دوره‌هاي پودماني علوم و ارتباطات


ب) كارگاه هاي آموزشي
- حلقه علمي قرآن
- حلقه علمي حديث
- حلقه علمي حكمت، شاخه برادران/شاخه خواهران
- حلقه علمي كلام
- حلقه علمي افق
- حلقه علمي بلاغ، شاخه برادران/ شاخه خواهران
- حلقه علمي تاريخ
- حلقه علمي فرهنگ و جامعه
- حلقه تبليغي شعر، شاخه برادران/ شاخه خواهران
- حلقه تبليغي رسانه‌هاي تصويري
- حلقه تبليغي وبلاگ‌نويسي
- حلقه تبليغي منتدي الدعوة الإسلامية، شاخه برادران/ شاخه خواهران
- حلقه تبليغي
Islamic Panel

ج) ساير برنامه ها

- فصلنامه علمي فرهنگي جستار (شماره‌هاي ۱۱ تا ۲۴)
- برگزاري آموزش‌هاي كاربردي پودماني در مدارس علميه
- اطلاع‌رساني و ارسال منظم بسته‌هاي علمي و فرهنگي به مدارس علميه
- ارائه گزارش و بسته‌هاي علمي‌فرهنگي چندرسانه‌اي به مسئولان و اساتيد مدارس علميه درهمايش‌هاي معاونت
- شبكه اطلاع‌رساني اجـتـهـاد
- سامانه جامع اتوماسيون امور آموزشي
- كارگاه آموزشي چندرسانه‌اي
- كارگاه‌هاي زبان‌آموزي
- بانك رسانه اي ديجيتال


د) برنامه هاي همايشي


۱) سلسله همايش‌هاي ساحت‌هاي نوين انديشه و فرهنگ
- منبرهاي قدسي و جهان چند رسانه‌اي
- انديشه‌هاي نو در فلسفه اسلامي
- انديشه‌هاي نو در كلام اسلامي
- التيارات الفكرية المعاصرة في الغرب الإسلامي
- عرصه‌ها و روشهاي حديث‌پژوهي

۲) سلسله همايش‌هاي حوزه و تحول
- افتتاحيه جنبش علمي حوزه ۸۷
- تحول در آموزشهاي علوم اسلامي و انساني
- بلاغ مبين، نشست مشترك حلقه‌هاي تبليغي حوزه
- تخصص‌گرايي در آموزشهاي حوزه

۳) سلسله همايش‌هاي با دانشوران و فرزانگان
- علامه عسكري مرزبان تشيع و منادي وحدت
- آثار و انديشه‌هاي قرآني آيت ‌الله محمد هادي معرفت
- امام خميني در عينيت حكمت و عرفان اسلامي

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

کلیه حقوق این سایت در اختیار دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی می باشد


 

 

   
صفحه اصلی | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم (شعبه خراسان رضوي)
مجری سایت : شرکت سیگما