امور راهبردي

امور راهبردي

1.      حضور فعال و مشاركت جويانه در مراجع سياست گذاري و برنامه ريزي تبليغي و علمي استاني و فرا استاني به منظور تامين نيازهاي فكري ديني سازمان  ؛

2.      حضور فعال در همايش هاي علمي، فرهنگي، استاني و كشوري ؛

3.      كمك به تدوين برنامه هاي راهبردي شعبه و انعكاس به دفتر مركزي و پي گيري مراحل تصويب خواهي ؛

4.      نظارت بر روند انجام امور  اسنادي ؛ مراجعاتي و ارتباطي با نهادها ؛ سازمانها ؛ اشخاص حقيقي و حقوقي ؛

5.      پاسخ به نامه ها و بخشنامه هاي عمومي ارجاعي به دفتر در چارچوب مقررات موجود سازماني

6.       پي گيري ارتباطات و امور بين الملل دفتر ؛

7.      همكاري با معاونت ها و مديريت ها در برگزاري بايسته كنفرانس ها، همايش ها , سمينارها و نمايشگاه ها در مناسبت هاي مختلف ؛

8.      نظارت دقيق بر نظم و هماهنگي امور حوزه به ويژه از بُعد وظايف سازماني و مقررات حاكم بر نحوه عمل پرسنل و همكاران ؛

9.      پيگيري ارتباطات بين دفتر با حوزه و مراكز حوزوي، دفاتر مراجع تقليد ،مدارس علميه  ،بنيادها،سازمانها ،مراكزعلمي و فرهنگي ؛ ادارا ت ونهادهاي دولتي و غير دولتي ؛

10.  ايجاد هماهنگي در زمينه جلسات فرابخشي و تعامل با معاونان و مديران محترم و تبادل اسناد و مدارك مورد نياز

11.  ضبط و پياده سازي مجموعه مذاكرات حوزه رياست ؛

 

 
امتیاز دهی
 
 


کلیه حقوق این سایت در اختیار دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی می باشد


 

 

   
صفحه اصلی | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم (شعبه خراسان رضوي)
مجری سایت : شرکت سیگما