برگزاری کلاسهای تابستانی برادران زبان انگلیسی و عربی و لهجه عراقی سال 98 گروه آموزشی فرهنگ و ارتباطات اسلامی اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

برگزاری کلاسهای تابستانی برادران زبان انگلیسی و عربی و لهجه عراقی سال 98 گروه آموزشی فرهنگ و ارتباطات اسلامی اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

برگزاری کلاسهای تابستانی برادران زبان انگلیسی و عربی و لهجه عراقی سال 98 گروه آموزشی فرهنگ و ارتباطات اسلامی اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

برگزاری کلاسهای تابستانی برادران زبان انگلیسی و عربی و لهجه عراقی سال 98 گروه آموزشی فرهنگ و ارتباطات اسلامی اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

برگزاری کلاسهای تابستانی برادران زبان انگلیسی و عربی و لهجه عراقی سال 98 گروه آموزشی فرهنگ و ارتباطات اسلامی اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

برگزاری کلاسهای تابستانی برادران زبان انگلیسی و عربی و لهجه عراقی سال 98 گروه آموزشی فرهنگ و ارتباطات اسلامی اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

برگزاری کلاسهای تابستانی برادران زبان انگلیسی و عربی و لهجه عراقی سال 98 گروه آموزشی فرهنگ و ارتباطات اسلامی اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
برگزاری کلاسهای تابستانی آموزش زبان انگلیسی و عربی و لهجه عراقی (ویژه برادران ) تابستان 98 برگزاری کلاسهای تابستانی آموزش زبان انگلیسی و عربی و لهجه عراقی (ویژه برادران سال )98 گروه آموزشی فرهنگ و ارتباطات اسلامی اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

کلیه حقوق این سایت در اختیار دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی می باشد


 

 

   
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم (شعبه خراسان رضوي)
مجری سایت : شرکت سیگما