گزارش تصویری
همایش

همایش امام علی

همایش امام علی

همایش امام علی

واعظی

همایش امام علی

واعظی

دیدار مراجع

جوادی آملی

مطهری

انصاریان

همایش امام علی

دیدار مراجع

تمیر

پنل ها

پنل ها

پنل ها

پنل ها

پنل ها

ثنایی

پنل ها

پنل ها

پنل ها
1397/12/16 پنجشنبه همایش بین المللی امام علی(ع) الگوی عدالت و معنویت