گزارش تصویری
کرسی ترویجی

کرسی ترویجی

کرسی ترویجی

کرسی ترویجی

کرسی ترویجی

کرسی ترویجی
1397/8/1 سه‌شنبه کرسی ترویجی مناظره علمی بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در قوانین کیفری